ERGOTERAPİ NEDİR, OTİZMDE NASIL KULLANILIR

ERGOTERAPİ

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar.

Ergoterapistler bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında geniş eğitime sahiptir.

Ergoterapistler, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır.

Ergoterapistler, katılımın kişilerin fiziksel, duygusal, veya bilişsel yetenekleri; aktivitenin özellikleri veya fiziksel, kültürel, sosyal, davranışsal ve yasal çevre ile desteklendiği ya da kısıtlandığına inanırlar.

Bu nedenle ergoterapi toplumsal katılımı artırmak için kişi, aktivite, çevre veya bunların bazılarının veya hepsinin düzenlenmesi ile kişilerin yeterliğini artırmaya odaklanır.

Ergoterapi, ev, okul, iş yeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi kamu kuruluşları ile özel veya gönüllü kuruluşları içeren geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir.

Kişiler ergoterapi sürecine aktif olarak katılırlar. Sonuçlar kişi merkezlidir ve çeşitlidir, aktivite performansında düzelme veya aktivite katılımından kaynaklanan memnuniyet ölçülür. Sağlık mesleği olarak ergoterapiyi düzenleyen ülkelerin çoğunda üniversite düzeyinde mesleğe özgü eğitim gereklidir

OTİZMDE ERGOTERAPİ UYGULAMASI

Ergoterapi otizmde de kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle otizmli çocukların duyusal sorunları göz önüne alındığında ince motor ve kaba motor becerilerini geliştirmek amacıyla duyusal entegrasyon programı ile paralel yürütülen ergoterapide, etkili sonuçlar alınması amaçlanmaktadır.

Ergoterapi ile otizmli çocukların bağımsız hareket etme becerisi kazandırılmaya çalışılarak, günlük yaşam becerilerini ve özbakım becerilerini bağımsız yapmaları hedeflenmektedir. Örneğin giyinme soyunma, kendine basit yiyecek hazırlama, nesneleri kavrama, tutma vb becerileri geliştirmeye yönelik çalışmaları kapsar.

Önemli olan otizmli çocuklarla çalışılırken otizmin gelişim özelliklerinin bilinerek çocuklara buna göre yaklaşılmasıdır.

Hacettepe Üniversitesinde uygulanmakta olan ergoterapi uygulamaları hızla yayılmaya devam etmektedir.